Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Dražovice - Čímice vzniklo v roce 1993 odtržením čímických a dražovických členů Mysliveckého sdružení Žichovice, kteří založili nové Myslivecké sdružení  Dražovice - Čímice.

Honitba Dražovice byla uznána 29.3.1993 ONV Klatovy rozhodnutím ŽP 937/93-209/1 jako společenstevní honitba o výměře 1.161 ha.

Z toho činí: lesní půda 237 ha, zemědělská půda 906 ha, vodní plocha 17 ha a ostatní plocha 1 ha.

Jarní normované kmenové stavy a koeficienty očekávané produkce byly stanoveny takto:

 srnčí zvěř
 30 ks
 koeficient přírůstku 1
 zajíc
 40 ks
 koeficient přírůstku 0.50
 bažant  15 (12 slepic)
 koeficient přírůstku 0.60


Myslivecké sdružení Dražovice - Čímice jako uživatel honitby Dražovice, je povinen a oprávněn vykonávat v honitbě výkon práva myslivosti podle ust. zákona o myslivosti 449/2001 Sb., jeho provádění dle předpisů. Uživatel honitby získává právo v nezbytné míře uživat honební pozemky, stávající a nově budovaná myslivecká zařízení.

Právo o výkonu práva myslivosti vykonává Myslivecké sdružení na základě smlouvy o pronájmu honitby Dražovice od honebního společenstva Dražovice - Čímice.

Činnost MS Dražovice - Čímice se řídí stanovami, jejichž úkolem je:

- společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu
- veřejně prospěšná činnost
- zvelebování myslivosti, zejména životního prostředí zvěře
- spolupráci se zemědělskými podniky, které hospodaří v honitbě

V roce 2014 na základě žádosti MS Dražovice - Čímice, Městský úřad v Sušici odbor ŽP, zrušil minimální a normované stavy zvěře zajíce polního a bažanta obecného.

Na základě nového občanského zákoníku došlo ke změně názvu Mysliveckého sdružení Dražovice - Čímice na Myslivecký spolek Dražovice - Čímice, který má v současné době 11 členů.

Naše myslivecká činnost probíhá stále pro nás ve velmi nepříznivých a složitých podmínkách, což se značně projevuje na stavech drobné zvěře, které jsou velmi nízké, některé druhy vyhynuly zcela.

Členové Mysliveckého spolku Dražovice - Čímice řádně plní své úkoly na úseku myslivosti, tj. pečují o zvěř, zajišťují krmivo pro zimní strádání zvěře. Podílí se tak na zachování kmenových stavů zvěře a zlepšení podmínek pro jejich chov v honitbě Dražovice.