Usneseni z 10. zasedání Zastupitelstva obce Čímice ze dne 25. 6. 2008

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čímice za rok 2007 vydanou Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly ze dne 16.4.2008 s výsledkem přezkoumání, že v hospodaření obce Čímice za rok 2007 podle zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  2. Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad.
  3. Zastupitelstvo obce Čímice souhlasí s půjčením budovy školy rodině Vrabcových dne 12.7.2008 pro účely svatby.
  4. Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje rozpočtové změny č. 2.
  5. Zastupitelstvo obce Čímice souhlasí posunutím termínu na opravu světel veřejného osvětlení na 3.čtvrtletí 2008.

V průběhu jednání nikdo ze zastupitelů neopustil jednací místnost.

25.6.2008
Zapsala: Štibitzová