Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, k připomínkám veřejnosti. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese:

  • V elektronické podobě:
  • V listinné podobě k nahlédnutí:
    • V budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kontaktní osoba: Ing. Marie Hanušová, tel: 377 195 330, e-mail: marie.hanusova@kr-plzensky.cz.
    • V budově generálního ředitelství státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dolejší, tel: 221 401 408, e-mail: dolejsi@pvl.cz.
    • V budově závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická 709/5, 371 21 České Budějovice, kontaktní osoba: Ing. Jiří Baloun, tel.: 387 683 123, e-mail: baloun@pvl.cz

Svými připomínkami můžete ovlivnit tvorbu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy

Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31. prosince 2008

  • V písemné podobě na adresu: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5.
  • V elektronické podobě na e-mail: pop@pvl.cz.

Připomínky musí být označeny „Návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Připomínky budou vyhodnoceny do 60 dnů po uplynutí lhůty pro podávání připomínek formou zprávy, která bude po dobu 30 dnů zveřejněna v listinné podobě u správce povodí a příslušných krajských úřadů a elektronicky na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí, upravený na základě vyhodnocení připomínek, bude po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům. Následně bude připravena konečná verze plánu pro schválení příslušnými kraji.

Vyvěšeno dne 1.7.2008
Sejmuto dne 31.12.2008