Usnesení ze 13. zasedání obce Čímice ze dne 17. 12. 2008

  1. Zastupitelé obce Čímice schvalují rozpočet obce na rok 2009, který je přebytkový s příjmy 1979950,- a výdaji 894170,- Kč.
  2. Zastupitelé obce schvalují rozpočtový výhled na rok 2010 a 2011.
  3. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce, jmenoval inv. komisi, předsedu inv. komise, zapisovatele a dny provedení inventury.
  4. Zastupitelé obce schvalují plán veřejných schůzí na rok 2009.
  5. Zastupitelé obce souhlasí s odstraněním stromů kolem hřiště, s oplocením hřiště v roce 2009 a s nákupem malého traktůrku na sečení trávy.
  6. Zastupitelé obce souhlasí s ponecháním zisku z hospodářské činnosti na běžném účtu hosp. činnosti.
  7. Zastupitele obce souhlasí ze záměrem přímého prodeje pozemku (náhonu) č. p. 2149/2 v k. ú. Čímice do vlastnictví p. Kučery bytem Čímice 58. Prodávající je stát.
  8. Zastupitelé obce nemají námitek s umístěním stavby rod. domu na parcele 1673/3 v k. ú. Čímice v majetku p. Věry Adamcové a souhlasí s realizací vjezdu z obecního pozemku č. 2133 v k. ú. Čímice a s napojením RD na obecní vodovod.