Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 12. 2. 2009

 

  1. Zastupitelé obce prostudovali inventuru obce za rok 2008 dle předloženého inventárního zápisu a schvalují průběh a zápis inventury.
  2. Zastupitelé obce zkontrolovali zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za 4. čtvrtletí roku 2008. S výsledky a plánem kontrol souhlasí, tyto budou pravidelné za každé čtvrtletí roku.
  3. Zastupitelé obce projednali informace týkající se finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro „ CZECH POINT“.
  4. Zastupitelé obce schvalují zřízení CZECH POINT, podmínky ,rozhodnutí o poskytnutí dotace , smlouvu s městem Sušice jako ORP III.
  5. Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem smlouvy a místostarostu k jednání s městem Sušice při realizaci.
  6. Zastupitelé obce projednali žádost p. Adamcové, Žichovice o souhlas k provedení nového vedení nového vedení nízkého napětí na parcele č.p. 1673/3.
  7. Zastupitelé obce s předloženým návrhem projektanta el. zařízení p.S.Heneka nesouhlasí a navrhuje odepsat na tuto žádost zamítavé stanovisko. Navrhuje využití jiného způsobu řešení vedení nízkého napětí na pozemek č.p. 1673/3.