USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 29. 4. 2009

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čímice za rok 2008 vydanou Krajským Úřadem Plzeňského kraje (odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly) ze dne 10.2.2009. Výsledkem přezkoumání je, že v hospodaření obce Čímice za rok 2008 podle zákona č. 420/2004 sb. nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

2. Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad.

3. Zastupitelé obce zhodnotili zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za 1. čtvrdletí roku 2009. S výsledky kontrol souhlasí.

4. Zastupitelé obce souhlasí s pokračujícími pracemi ohledně rekonstrukce sálu.

5. Zastupitelé obce souhlasí bez námitek s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 83 v Čímicích, jehož majitelem je pan Pavel Prokop, bytem Žichovice 177. K nahlédnutí byla přiložena projektová dokumentace

6. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č.1.

7. Zastupitelé obce souhlasí s vypsáním záměru na pronájem budoucí restaurace po rekonstrukci sálu. Záměr bude vyvěšen od 30.4.2009 po dobu jednoho měsíce.

8. Zastupitelé obce schvalují nákup dárků a občerstvení na Den Dětí pro 12 dětí v celkové hodnotě kolem 2000 kč.