USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 19. 6. 2009

1. Na návrh likvidační komise vydal starosta obce Čímice příkaz k vyřazení záclon z důvodu opotřebení. Vyřazené záclon budou nahrazeny novými.

2. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 2.

3. Zastupitelé obce souhlasí s napojením na obecní kanalizaci z parcely č. 348 v majetku pana Hejlíka. U novostavby rodinného domu bude vybudována ČOV a přepad z této ČOV bude zaveden do stávající obecní kanalizace.

4. Zastupitelé obce se seznámili s předloženou smlouvou k pronájmu nebytových prostor - restaurace - p. Štibicové, bytem Čímice 43. Se smlouvou a podmínkami v ní uvedenými zastupitelé souhlasí.

5. Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o jednání vybudování čističky odpadních vod pro obec Čímice. Zastupitelé obce souhlasí s případnou realizací.