ZÁPIS z ustavující schůze obecního zastupitelstva konané dne 9. listopadu 2010 od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Čímicích.

Přítomni: Jaroslav Kučera, Mgr. Josef Jeřábek, Václav Zdeněk, Milan Vích, Václav Javorský, Josef Hampl, Josef Vondrášek Hosté: viz presenční listina

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátní a volební komise

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

4. Zpráva mandátní komise

5. Složení slibu členů zastupitelstva

6. Volba starosty, místostarosty a dalších členů obecní rady

7. Diskuse

8. Návrh usnesení

9. Závěr

K bodu 1. Ustavující schůzi řídil pan Kučera, který zhodnotil volby do obecního zastupitelstva ve dnech 15.-16. října 2010. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 135 občanů, z toho k volbám přišlo 91 voličů, vydaných obálek 91, platných hlasů 91. Účast na volbách činila 67,4 %. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito občané : Jméno a příjmení, počet hlasů Václav Zdeněk 80 Milan Vích 80 Josef Vondrášek 69 Jaroslav Kučera 62 Josef Hampl 60 Václav Javorský 59 Josef Jeřábek 57 Nezvolení občané : Linda Žlábková 36 Jana Vojáková 34 Marie Jeřábková 22 V průběhu voleb nedošlo k jakémukoli jejich narušení.

K bodu 2: Mandátní komise pracovala ve složení : Mgr. Josef Jeřábek Václav Javorský Josef Hampl Volební komise pracovala ve složení : Jiří Svatoš Václav Zdeněk Josef Vondrášek

K bodu 3: Ověřovatelé byli určeni : Jiří Svatoš Olga Stibitzová

K bodu 4. Na základě zjištěných a ověřených skutečností osvědčil Mgr. Jeřábek výsledky voleb a platnost „Osvědčení zvolení členem zastupitelstva obce.“

K bodu 5: Za přítomnosti zúčastněných občanů, členové obecního zastupitelstva, kteří byli zvoleni ve volbách ve dnech 15.-16. října 2010, složili slib a potvrdili jej svým podpisem.

K bodu 6: Návrh na volbu starosty – navržen Jaroslav Kučera - výsledek hlasování 6 pro, nikdo proti, jeden se zdržel ( Kučera) Návrh na volbu místostarosty – navržen Josef Jeřábek – výsledek hlasování 4 pro, 0 proti, 3 osoby se zdržely (Jeřábek, Hampl, Vondrášek) Návrhy na předsedy výborů : Předseda finančního výboru : navržen Josef Hampl – výsledek hlasování : 6 pro, 0 proti, jeden se zdržel hlasování ( Hampl) Předseda výboru životního prostředí: navržen Milan Vích – výsledek hlasování : 6 pro,0 proti, jeden se zdržel hlasování (Vích) Předseda kontrolního výboru : navržen Josef Vondrášek – výsledek hlasování : 6 pro, 0 proti, jeden se zdržel hlasování (Vondrášek) Hlasování proběhlo veřejně.

K bodu 7: Diskuse – nikdo se nepřihlásil

K bodu 8: Návrh usnesení byl přijat jednomyslně.

K bodu 9: Závěrem poděkoval starosta všem zúčastněným za účast a ustavující schůzi ukončil ve 21.00 hod.