Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 22. 12. 2010

1. Zastupitelé obce schvalují: A. Program zasedání B. Rozpočet na rok 20111 C. Rozpočtové změny číslo 1 D. Zadání územního plánu obce Čímice příslušné podle paragrafu 6 odstavce 5 a paragrafu 47 odstavce 5 stavebního zákona 2. Zastupitelé obce berou na vědomí: A. Přesun dluhu pana Bůzka z rozvahových na podrozvahové účty 3. Zastupitelé obce souhlasí: A. S návrhem smlouvy na pronájem nebytových prostor školy B. Se jmenováním inventurní komise, jejího předsedy, zapisovatele a dny provedení inventury C. se jmenováním členů finančního a kontrolního výboru a výboru životního prostředí D. s umístěním vrat u domu č. 57 paní Lucie Marinčinové dle předloženého nákresu E. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na agendu přestupů mezi obcí Čímice a městem Sušice F. s podpisem darovací smlouvy na výpočetní techniku v rámci "internetizace knihoven Plzeňského kraje" G. s prodloužením smluv na pronájem pozemků pro pana Doubka

Rozpočtové změny