Návrh územního plánu

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce. Důvodem pořízení územního plánu Čímic je zajistit územně plánovací dokumentaci, která bude v souladu s novým stavebním zákonem - § 43-55 a § 188 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění. Nový územní plán vymezí rozvojové plochy, především pro bydlení a plochy s rozdílným způsobem využití, přehodnotí funkční využitelnost ploch navržených v platné územně plánovací dokumentaci a vymezí zastavěné a zastavitelné území obce. Celá dokumentace viz přílohy ve formátu PDF.

Příloha