12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací při vyřizování běžných žádostí provádí obec a  obecní úřad na své náklady. Při poskytování informací na základě žádosti jsou obec a obecní úřad oprávněny žádat finanční úhradu odpovídající nákladům spojeným s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s doručením informací žadateli.

Výše úhrady za poskytnutí informace je paušálně stanovená dle sazebníku:

Sazba za výkon při vyhledávání informací
Do 1 hodiny práce 100
Za každou další započatou čtvrthodinu 25
  
Úhrada materiálových nákladů
Za jednostrannou fotokopii formátu A4 2
Za oboustrannou fotokopii formátu A4 3
Za technický nosič dat úhrada v ceně poskytnutého nosiče
Doručovací náklady podle platného ceníku pošt
  • Obec a obecní úřad mají povinnost sdělit žadateli při podání žádosti předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.
  • Obec a obecní úřad mohou podmínit vydání informace zaplacením zálohy na předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.
  • Žadatelé zaplatí požadovanou úhradu nákladů nebo zálohu úhrady nákladů v hotovosti v kanceláři obce a obecního úřadu nebo složenkou na účet obce.