Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 27. 8. 2008

1. Zastupitelé obce zhodnotili zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za II. Čtvrtletí 2008. S výsledky kontrol souhlasí.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje započetí stavebních úprav na sále nad obecním úřadem. Plán stávajícího a následného stavu zajistí pan Oudes ze Žihobec, materiál dodá firma Stavebniny Klement ze Sušice. Stavbu provede na Klůs z obce Rabí.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny číslo 3.

4. Zastupitelé obce souhlasí s umístěním reklamních tabulí kolem víceúčelového hřiště. Cena ani podmínky nebudou pevně stanoveny. S každým zájemcem se bude jednat individuelně.

5. Zastupitelé obce souhlasí s vybudováním penzionu pro seniory nebo s výstavbou bytů v budově bývalé školy. Na školu není zájemce, budova chátrá.

6. Zastupitelé obce schvalují výši pokuty maximálně 20.000,-Kč za poškození plomby na vodoměru a za nenahlášení poškození zastupiteli obce.

7. Zastupitelé obce schvalují smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti – viz č.j. UZSVM/PKT/5938/2008-PKTM. Jedná se o pozemek – ideální polovina st.p.č. 117 o výměře 1566 m2, zastavená plocha a nádvoří, budova LV 10001, účetní hodnota 32.434,- Kč. Pozemek je zapsán na LV číslo 295, pro katastrální území Čímice u Sušice, obec Čímice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice. Smlouva byla uzavřena podle § 22 zákona číslo 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 51 a násl. zákona číslo 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8. Zastupitelé obce schvalují doslovné znění článku III. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti vedené po čj. UZSVM/PKT/5938/2008:

Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku číslo I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména nevyužívat ji ke komerčním účelů, nepřenechat ji ke komerčním účelům, třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy.

Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně převáděné nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu zjištěnou znaleckým posudkem podle tehdy platného cenového předpisu.

Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30 dnů, poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracován í znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaložený mi náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 3244,- Kč.

9.zastupitelé obce schvalují doložku podle § 41 zákona číslo 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve znění : „ Obec Čímice ve smyslu ustanovené § 41 zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Čímice veškeré zákonem číslo 128/2000 Sb. ve znění pozd. Předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, či odsouhlasení zastupitelstvem obce, které jsou obligatorní pro platnost bezúplatného převodu ½ stavebního pozemku číslo 117 v kat. území Čímice do vlastnictví obce.“ Smlouva o bezúplatném převodu ideální poloviny stavebního pozemku číslo 117 v kat. území Čímice u Sušice včetně všech omezujících a sankčních ujednání byla schválena zastupitelstvem Obce Čímice usnesením ze dne 27. srpna 2008.

Zapsal: Olga Štibitzová
Za Obec Čímice: Jaroslav Kučera, starosta obce